Naime?

itavovremesebavimoumrtvljavanjem。

Na?

ajavnostseumrtvljuje,po?

injemodasenavikavamo。

Una?

imdnevnicimaivestimasepojavljujuljudikojimajeHaradinajpremijer。

Premamenijetomnogogorastvarodintervjuakojijenapravljenrelativnoprofesionalnojerjerazgovorbiooivi?

enirazgovorimasaadvokatima,damomkojajesprovodilaistrageotimnjegovimu?

incimakojisuo?

iglednozlo?

ini,ipotomjeMilovanDrecuniza?

aosatajnimizve?

tajimazapadnihslu?

bionjihovimradnicimanaterenunaKosovu。

Itusedobijatajkontekst“,preciziraReljic?

zaSputnjik。

Naravnodakadnekogpitatedaka?

ene?

toosebi,onc?

edapri?

anajbolje,napominjeReljic?

alisutoriziciintervjua。Po?

tosenalazimounekojvrstipropagandnograta,nesamomivec?

itavsvet,svetestvaripoprimajupotpunodrugerazmere。

Me?

utim,akogledamopou?

inkukojiseproizvodiuna?

emjavnommnjenjupremamenijemnogovec?

a?

tetnostnevladinihlobistaizSrbijekojisepojavljujuumedijima,premaameri?

kojlogici’ka?

imiodakledobija?

novac,pac?

utirec?

iza?

totakopri?

a?

‘。

Njihmo?

etedadetektujete,nijetonikakavproblem。

No,problemje?

tosetokodnasdo?

ivljavakaonekavrstarelevantnogmi?

ljenja“,isti?

eReljic?

KadsambioglavniurednikNIN-a,podsec?

aReljic?

jedanodmojihsaradnikajeizEngleskeizjednetelevizijedoneokasetunakojojjebilaTa?

ijevaobukazanastupanjeumedijima?

VideloseidajeHaradinajbioutimkampovimazaobuku。

Onisuljudiobu?

eni,izatomoratedarazumeteza?

toZapadnedozvoljavadaHaradinajbudeosu?

en。

Ulo?

enesuvelikepareuteljudeionisadobavljajuteposlovezasvojestranenalogodavce。

Tonezna?

idaihposlenec?

eosuditikaoPino?

ea,aliimuovomtrenutkutrebajunaterenu“,ukazujeReljic?

Takodatajintervjuimamnogorazli?

itihzna?

enja,ponavljaReljic?

inemo?

eseposmatratisamokaone?

to?

tetnoujavnosti。

Dalijekolja?

opraorukeisavestHaradinaj,naravno,imanekesvojeinterese。

Kadsepojavinasrpskojtelevizijiondac?

eganjegoviza?

titniciipromoterizvati?

ovekomdijaloga。

Rec?

ic?

e:evo?

ovekjegostovao,govorisrpski?

tonijelo?

e,jerproizvodinekuvrstuotpora。

Takojavnostbudiizkomeukojojsenalazi“,smatraReljic?

Kadsrpskipoliti?

arimogudarazgovarajusaHaradinajem,kogasuAlbanciizabralizasvogpredsednikavlade,moguvaljdaijadarazgovaramsanjime,poja?

njavaautorMilomirMaric?

zaSputnjikmotivezatajintervju?

Pogotovu“,dodaje?

tosamceo?

ivotrazgovaraosakontroverznimljudimakojisubiliinapoternicama,gonjeni,upodzemlju,uo?

ismrtiiuo?

ihap?

enja“。Uveksamrazgovaraosatakvimljudima?

akikadsubiliubekstvu。

Prematome,ovo?

tosamnapraviosaHaradinajemjejedanunizusli?

nihintervjuakojesamradio。

Nepostojipitanjekojejepostavljenotokomposlednjedvedecenijeusrpskojjavnosti,adatoHaradinajuunjegovomkabinetunisamrekaoulice“,isti?

eMaric?

zaSputnjik?

DasamsekaouintervjuusaHaradinajempona?

aosabilokojimsrpskimpoliti?

aremposlednjihdecenija,bezobzira?

tosedugoznamo“,tvrdiMaric?

izbaciobimenapoljeiorganizovaokoznakakvusatanizacijuiharangu“。Prematome,Haradinajasampitaosve?

tojeusrpskojjavnostionjemusaop?

teno?

tosesumnja,injegovojebilodaodgovorikakoznaiumenatapitanja。

Iznenadilomeje?

tosuistovremenohajkuprotivmenepoveliiAlbanci—dasamzloupotrebioHaradinajaidasamgaprikazaouru?

nomsvetlu—iSrbi,kojisumislilidajetonacionalnaizdaja。

Po?

tojetotako,dasuljutiiAlbanciiSrbi,ponosansamnaprofesionalnoodra?

enposao“,posebnonapominjeMaric?

Uvekjeva?

ankontekstukomenastajeintervju,sugeri?

eSlobodanReljic?

jernovinarnepravisamodsebeintervju,onjesastavnideoprvomedijaukojemradi,aondajavnogmnjenjaukomeu?

estvujetajmedij。

Iuvektoimanekusvojukontroverzu,dodajeon,aliuosnovijavnomnjenjemoradaznasakimeimaposla。Nisuube?

iva?

kemoguc?

nostiHaradinajavelike,iutomsmislunjegovodobropredstavljanjeovdemo?

ebitipozitivnoakomisebedo?

ivljavamokaofrontove。

Haradinajkoristitenajjednostavnijestvari—dasuAlbanci?

asniljudi,dajenjegaspasavaoBog。

Onjenau?

endagovoriteop?

testvari“,nagla?

avaReljic?

Nebihpotcenjivaosrpskojavnomnjenjeutomslu?

aju“,ponavljaon?

imislimdau?

inaknatojavnomnjenje,usmislupromene?

tajeHaradinaj,nijeuop?

tebitaninijevelik“。U?

inakpropagandnekampanjevezanezaKosovokojasesprovodiovdeuSrbijijerelativnoslab。

Nedavnojejedaninstitutnapravioistra?

ivanjekojepokazujeda81odstogra?

anasmatradajenedopustivodasemenjaKosovozaEU。

Akadbigledalikakosetovaljautalasimauna?

immedijima,svibireklidaje90odstozato“,uo?

avaReljic?

Postojeintervjuikojisuu?

liuistorijunovinarstvaisaHitlerom,isaMusolinijem,isageneralomFrankomisanajvec?

imkomunistimapoputStaljina,podsec?

aMilomirMaric?

paje,prematome,du?

nostnovinaradarazgovarasabilokojim?

ovekomkojiuti?

enatu?

e?

ivoteikojijegospodar?

ivotaismrtinabilokojojteritoriji。Haradinajjerekaouemisijiono?

tonismoo?

ekivalidac?

erec?

i。

RekaojedaAlbancinemajunikakvuspoljnupolitiku,daradesamoono?

toAmerikanciodnjihtra?

eidajetorezultatkojijenjihdoveoupozicijudaimajumnogovi?

esimpatijame?

unarodnejavnostinegoSrbi,kojisustalnonastubusrama“,podvla?

iMaric?

zaSputnjik。

Booking。